Handelsbetingelser

Almindelige forretnings-betingelser for BEST WESTERN Hotel des Nordens GmbH

Dette firma er licenshaver af Best Western GmbH og drives uafhængigt i eget navn og for egen regning, i det respektive driftsselskab:

Hotel des Nordens GmbH

Hotels by HR Hotel des Nordens GmbH, der ligger i: Berlin, Hauptstrasse 66 · 12159 Berlin
Registreringsdomstol: Amtsretten Flensborg
Administrerende direktør: Mr. Ruslan Husry
Moms nr.: DE2629292351: Gyldighedsområde

Nærværende forretningsbetingelser gælder for udlejning af hotelværelser til husning samt alle andre ydelser og leverancer som hotellet leverer til kunden i denne sammenhæng (hoteloptagelseskontrakt). Begrebet "hoteloptagelseskontrakt" omfatter og erstatter følgende begreber: husnings-, gæsteoptagelses-, hotel-, hotelværelseskontrakt. Fremleje eller videreleje eller ovedragelse af de lejede værelser samt anvendelse af dem til andre formål end husning forudsætter hotellets forudgående skriftlige tilladelse. Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse medmindre andet er aftalt skriftligt.

2 Kontraktens indgåelse og parter, forældelse

Kontraktens parter er hotellet og kunden. Kontrakten oprettes ved hotellets accept af kundens anmodning. Det står hotellet frit for at bekræfte bookningen af værelset skriftligt. Alle krav mod hotellet forældes i princippet ét år efter indtrædelsen af den lovmæssige forældelse. Erstatningskrav forældes kundskabsafhængigt efter fem år såfremt de ikke er baseret på en skade på liv, legeme, helbred eller frihed. Disse erstatningskrav forældes kundskabsuafhængigt efter ti år. Forkortelserne af forældelsesfristerne gælder ikke ved krav som er baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra hotellets side. Ifald kunden indgår en såkaldt kontingentkontrakt, hæfter kunden for samtlige skader som slutbrugeren selvforskyldt forårsager.

3 Ydelser, priser, betaling, modregning

Hotellet er forpligtet til at stille de værelser som kunden har booket, til rådighed og at udføre de aftalte tjenesteydelser. Kunden er forpligtet til betale de aftalte hhv. hotellets gældende priser for værelsesoverdragelsen og for de yderligere ydelser som kunden gør krav på. Ekstraydelser som f.eks. telefon, indtagelse af drikkevarer osv. er ikke inkluderet i værelsesprisen og skal betales ved forelæggelse af mellem- eller slutafregningen. Dette gælder også for ydelser som kunden eller rekvirenten har bestilt direkte eller via hotellet, som leveres af tredjepart, og som hotellet har lagt ud for. De aftalte priser er inklusive de skatter og lokale afgifter som er gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse. De inkluderer ikke lokale afgifter som kunden selv skylder efter den pågældende kommunalret, som for eksempel kurskatter. Ved ændring af den lovmæssige moms eller ved indførelse, ændring eller afskaffelse af lokale afgifter på ydelsesgenstanden efter kontraktens indgåelse vil priserne blive justeret tilsvarende. Hotellet kan gøre sit samtykke til en af kunden ønsket efterfølgende reducering af antallet af bookede værelser, hotellets ydelser eller varigheden af kundens ophold afhængigt af at prisen for værelserne og/eller for hotellets øvrige ydelser forhøjes. Hotellets regninger skal betales uden fradrag straks modtagelsen af regningen. Kunden kommer i mora senest hvis kunden ikke betaler inden for 8 dage efter forfaldsdatoen og modtagelsen af regningen. For hver påmindelse efter indtrædelsen af mora kan hotellet opkræve et rykkergebyr på 10,00 euro. Ved betaling er hotellet berettiget til at forlange de på det pågældende tidspunkt lovmæssigt gældende morarenter. Hotellet forbeholder sig ret til at dokumentere et større tab. Hotellet er berettiget til at forlange en passende forudbetaling eller sikkerhedsstillelse fra kunden ved kontraktens indgåelse, for eksempel i form af en kreditkortgaranti. I begrundede tilfælde, for eksempel hvis kunden kommer i restance, eller ved udvidelse af kontraktens omfang, er hotellet berettiget til, også efter kontraktens indgåelse og indtil påbegyndelsen af opholdet, at forlange en forudbetaling eller sikkerhedsstillelse eller en forøgelse af den ved kontraktens indgåelse aftalte forudbetaling eller sikkerhedsstillelse op til den fulde aftalte godtgørelse. Hotellet er endvidere berettiget til ved begyndelsen af eller under kundens ophold at forlange en passende forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for eksisterende eller fremtidige krav i henhold til kontrakten såfremt der ikke er ydet en sådan. Kunden kan kun modregne eller afregne mod et krav fra hotellets side med et ubestridt eller retskraftigt krav. Såfremt kunden anvender et kreditkort til betalingen uden fysisk at forelægge dette, er kunden, i modsætning til hotellet, ikke berettiget til over for kreditkortudstederen at tilbagekalde denne betaling. Alle Betalinger, både kontant, faktura og med kredit/debitkort (undtaget Firma kredit/debitkort), pålægges et miljøtillæg (Umweltbeitrag) på 0,85 % af købsbeløbet. Firma kredit/debitkort, både udstedt i eller udenfor Danmark, bliver pålagt et kortgebyr på 2,32 % (Miljø tillæg inkl.). Du kan se gebyrbeløbet på din kvittering.

4 Kundens tilbagetræden – afbestilling, annullering/undladelse af at benytte hotellets ydelser/manglende ankomst

Annullering uden ekstra omkostninger afhænger af den reserverede pris. Arrangementer: max. 2 værelser indtil kl. 15.00. 1 dag før afrejse: RR: Indtil kl. 18.00 på afrejsedagen. SavR: indtil 2 dage før ankomstdagem. EarlR: Kan ikke annulleres uden omkostninger.

Annullering ved arrangementer/ophold på mere end 4 personer: Annullering kan ske uden omkostninger senest kl. 15.00. dagen før ankomst. Ved no-show eller for sen annullering/ændring, faktureres der for følgende: 90 % ved overnatning med morgenmad for den første nat. 80 % ved overnatning med halvpension for den første nat. Alle annulleringer skal ske skriftligt pr. e-mail til receptionen.

Annullering ved arrangementer/ophold op til 20 personer:

Annullering kan ske uden omkostninger senest 28 dage før ankomst.
Derefter faktureres omkostningerne som følger:
Inden 21 dage før ankomst 50 % af totalbeløbet.
Inden 14 dage før ankomst 70 % af totalbeløbet.
Inden 7 dage før ankomst 80 % af totalbeløbet.
Derefter 90 % af totalbeløbet.
Alle annulleringer skal ske skriftligt pr. e-mail til receptionen.

Annullering ved arrangementer/ophold op til 100 personer:

Annullering kan ske uden omkostninger senest 42 dage før ankomst. 
Derefter faktureres omkostningerne som følger:
Inden 30 dage før ankomst 20 % af totalbeløbet.
Inden 21 dage før ankomst 60 % af totalbeløbet.
Inden 14 dage før ankomst 70 % af totalbeløbet.
Inden 7 dage før ankomst 80 % af totalbeløbet.
Derefter 90 % af totalbeløbet.
Alle annulleringer skal ske skriftligt pr. e-mail til receptionen.

Annullering ved arrangementer /ophold på mere end 100 personer:

Annullering kan ske uden omkostninger senest 90 dage før ankomst.
Derefter faktureres omkostningerne som følger: 
Inden 60 dage før ankomst 20 % af totalbeløbet.
Inden 21 dage før ankomst 60 % af totalbeløbet.
Inden 7 dage før ankomst 80 % af totalbeløbet.
Derefter 90 % af totalbeløbet.
Alle annulleringer skal ske skriftligt pr. e-mail til receptionen.

Derudover er kundens tilbagetræden fra den kontrakt der er indgået med hotellet, kun mulig hvis en hævebeføjelse udtrykkeligt er aftalt i kontrakten, hvis der foreligger en anden lovmæssig hævebeføjelse, eller hvis hotellet giver sit udtrykkelige samtykke til ophævelsen af kontrakten. Aftalen om en hævebeføjelse og det eventuelle samtykke til ophævelse af kontrakten skal affattes skriftligt. Ifald en hævebeføjelse ikke er aftalt eller den allerede er bortfaldet, der heller ikke foreligger nogen lovmæssig hævebeføjelse eller ret til opsigelse, og hotellet ikke giver sit samtykke til ophævelse af kontrakten – i så fald beholder hotellet sit krav på den aftalte godtgørelse trods undladelsen af at benytte hotellets ydelser. Kunden er i så fald forpligtet til at betale 90 % af den bookede ydelse. En godtgørelse af berettigede ydelser som ikke benyttes af kunden, er ikke mulig.

5 Hotellets tilbagetræden

Såfremt det er aftalt at kunden inden for en bestemt frist gratis kan træde tilbage fra kontrakten, er hotellet inden for dette tidsrum på sin side berettiget til at træde tilbage fra kontrakten ifald der foreligger forespørgsler fra andre kunder vedrørende de kontraktmæssigt bookede værelser og kunden på hotellets forespørgsel med fastsættelse af en passende frist ikke giver afkald på sin ret til tilbagetræden. Ifald en aftalt eller forlangt forudbetaling eller sikkerhedsstillelse heller ikke ydes efter forløbet af en rimelig respit som er fastsat af hotellet, er hotellet ligeledes berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. Desuden er hotellet berettiget til ekstraordinært at træde tilbage fra kontrakten af sagligt begrundede årsager, navnlig såfremt force majeure eller andre omstændigheder som hotellet ikke kan gøres ansvarligt for, gør det umuligt at opfylde kontrakten, eller såfremt værelser eller rum culpøst bookes under angivelse af misvisende eller falske oplysninger eller under fortielse af væsentlige omstændigheder (væsentligt i denne forbindelse kan være kundens identitet, betalingsevne eller formål med opholdet), såfremt hotellet har grund til at antage at benyttelsen kan medføre fare for et gnidningsløst forløb af hotellets forretning eller for hotellets sikkerhed eller offentlige anseelse uden at dette kan tilregnes hotellets kompetenceområde eller organisationsområde, eller såfremt formålet med eller anledningen til opholdet er lovstridig(t). Hotellets berettigede tilbagetræden berettiger ikke kunden til at fremsætte noget erstatningskrav.

6 Værelsernes rådighed, overdragelse og tilbagelevering

Kunden opnår intet krav på at få bestemte værelser stillet til rådighed medmindre dette udtrykkeligt er aftalt. Bookede værelser står til rådighed for kunden fra og med kl. 15.00 på den aftalte ankomstdag. Kunden har intet krav på at få værelserne stillet til rådighed tidligere. På den aftalte afrejsedato skal værelserne være rømmet og stå til rådighed for hotellet senest kl. 11.00. Derefter kan hotellet på grund af den forsinkede rømning af værelset fakturere 50 % af den fulde pris (listeprisen) for logiet for den anvendelse der overskrider kontrakten indtil kl. 15.00, og fra og med kl. 15.00 er hotellet berettiget til at fakturere den fulde værelsespris. Dette berettiger ikke kunden til nogen kontraktmæssige krav. Det står kunden frit for at dokumentere at hotellet ikke har fået noget eller har fået et væsentligt mindre krav på betaling for anvendelsen.

7 Hæftelse

Hoteller hæfter for tab som hotellet kan gøres ansvarlig for, der opstår som følge af skader på liv, legeme eller helbred. Desuden hæfter hotellet for øvrige skader som skyldes en forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse af hotellets forpligtelser hhv. en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af hotellets typiske kontraktmæssige forpligtelser. En legal repræsentants eller en medhjælpers pligtforsømmelse ligestilles med en pligtforsømmelse fra hotellets side. Yderligere erstatningskrav er udelukket medmindre andet er fastlagt i nærværende afsnit 7. Såfremt der forekommer fejl eller mangler ved hotellets ydelser, vil hotellet, når det får kendskab hertil eller efter kundens omgående påtale heraf, bestræbe sig på at sørge for afhjælpning. Kunden er forpligtet til at gøre hvad der med rimelighed kan forventes af ham, for at afhjælpe fejlen og begrænse mulige følgeskader. Kunden hæfter for alle skader som forårsages af ham selv, hans gæster eller andre personer som han er ansvarlig for. Såfremt kunden culpøst undlader at anmelde en mangel til hotellet, opstår der intet krav på nedsættelse af den kontraktmæssigt aftalte betaling. For medbragte genstande hæfter hotellet over for kunden efter de lovmæssige bestemmelser. For penge og værdigenstande er der ingen hæftelse. Hotellet anbefaler at anvende hotellets pengeskab i receptionen til penge og værdigenstande. Såfremt en plads i hotellets garage eller på hotellets parkeringsplads, også mod betaling, stilles til rådighed for kunden, opstår der ingen opbevaringskontrakt som følge heraf. I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af køretøjer som henstår eller kører på hotellets område, eller af disses indhold, hæfter hotellet ikke medmindre hotellet eller dets medarbejdere er ansvarlige for forsæt eller uagtsomhed. I så fald skal kravet gøres gældende over for hotellet senest når kunden forlader hotellet. Vækning af hotellets gæster vil blive udført med største omhu. Beskeder, post og vareforsendelser til gæsterne vil blive behandlet med omhu. Hotellet påtager sig aflevering, opbevaring og – hvis det ønskes – mod betaling videreforsendelse heraf. Dette medfører ingen hæftelse for hotellet. For genstande der indleveres i receptionen til kemisk rensning, påtager hotellet sig ingen hæftelse. Såfremt hotellet anskaffer fremmede ydelser eller tekniske eller øvrige anordninger fra tredjepart for kunden, handler hotellet i kundens navn og for kundens regning. Kunden hæfter for korrekt pleje, behandling og tilbagelevering af anordningerne og friholder hotellet fra alle krav fra tredjepart i forbindelse med overdragelsen af disse anordninger.

8 Særlige anvisninger

Dyr er ikke tilladt på hotellet. Ligeledes er madlavning ikke tilladt på værelser hvor der ikke er noget køkken. Hotellet er berettiget til at kræve at kunden standser eller reducerer upassende støj. Kunden er forpligtet til at rette sig efter et sådant krav. Enhver krænkelse af den almindelige anstændighed fra kundens side berettiger hotellet til omgående at ophæve kontrakten under opretholdelse af hotelles kontraktmæssige krav for den bookede periode. Yderligere skader som kan dokumenteres at være opstået, skal erstattes hotellet. Genstande som er efterladt på hotellet, vil kun på forespørgsel blive returneret ufranko. Hotellet forpligter sig til opbevaring i seks måneder. Ved bortkomst/beskadigelse af værelsesnøglen faktureres 15,00 euro. Såfremt en kunde ikke retter sig efter henvisninger vedrørende ikkerygerområder eller skiltning inden for lokalerne og bygningerne, tillader hotellet sig at fakturere en fast pris for speciel rengøring på 100,00 euro pr. værelse. Omkostningerne på ca. 700,00 euro for at udløse brandmeldeanlægget og for den dermed forbundne brandudrykning påhviler i fuldt omfang kunden.

9 Afsluttende bestemmelser

Ændringer af og supplementer til kontrakten, accepten af forespørgslen eller nærværende almindelige forretningsbetingelser skal affattes skriftligt. Ensidige ændringer og supplementer fra kundens side er ugyldige. Opfyldelses- og betalingssted samt eneste værneting – også for tvister i forbindelse med check og veksler – er i handelsrelaterede sager hotellets hovedsæde. Ifald en af kontraktens parter opfylder forudsætningen i den tyske retsplejelov (Zivilprozessordnung) § 38 stk. 2 og ikke har almindeligt værneting i Tyskland, gælder hotellets selskabsretlige hovedsæde som værneting. Tysk ret gælder. Anvendelse af FN's konvention om internationale køb og anvendelse af international privatret er udelukket. Ifald enkelte bestemmelser i nærværende almindelige forretningsbetingelser er eller bliver ugyldige, berører dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed. I øvrigt gælder de lovmæssige forskrifter.

Her står en besked!